Home
Agenda
Het Bestuur
Laatste NIEUWS
Fotoalbum Bestuur
Vergaderingen
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2020
WINTERCUP 2020
Kermiswedstrijd 2019
Fotoalbum Kermis Sen
Programma Jeugd 2020
Wintercomp. 2019
Aparte Wedstrijden
Ander nieuws
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


Belangrijkste nieuws:

Afgelopen dinsdag 26 februari werd er weer een ledenvergadering gehouden in het gebouw van de duivenvereniging "De Snelle Wieken" aan De Kuiperij te Bathmen.

Vanwege ziekte hebben zich afgemeld: Theo van Ommeren, Jan van Ginkel en onze secretaris Michel Rijsdijk. Langs deze weg wensen wij hen beterschap.

 

1. Opening.

Voorzitter Herman Dikkeboer opent de vergadering om 20.00 uur. Hij verontschuldigt de afwezige leden die geveld zijn door ziekte. Henk Koeslag vervangt Michel Rijsdijk als secretaris. Een speciaal woord van welkom aan de ereleden Wout Wanrooy en Henk Smale.

2. Mededelingen, post en ingekomen stukken.

Michel Rijsdijk heeft een begroting opgemaakt met betrekking tot het maaien/snoeien. Sportvisserij Oost-Nederland eist ook nog een naam van een gediplomeerd hengelsportlid voor het maaien. Deze persoon wordt gevonden in de persoon van Mathijs Toorneman (een buurman van Willy Schutte). Theo van Ommeren heeft ook belangstelling voor het halen van het diploma!

Rayon 2 houdt ook een wedstrijd voor haar leden op de steigers in de Jachthaven te Deventer. Stekloting is om 08.15 uur. Er wordt gevist van 09.30 uur tot 13.30 uur. De aanmelding moet binnen zijn op vrijdag 8 maart onder vermelding van naam, vispasnummer, emailadres en hengelsportvereniging op kars@sportvisserijoostnederland.nl Het inschrijfgeld dient te worden gestort op NL55 RABO 0136396100 t.n.v. Sportvisserij Oost Nederland onder vermelding van Havenwedstrijd.

3. Notulen 6-3-2017.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De secretaris, Michel Rijsdijk, kan de notulen van dat jaar ondertekenen.

4. Jaarverslag secretaris.

Ook het jaarverslag wordt onder dankzegging goedgekeurd!

5. Jaarverslag penningmeester

Simon geeft een bevredigende uitleg over de begroting. Veel vrijwilligers brengen de post rond in het buitengebied. Dat scheelt aanmerkelijk veel aan portokosten. Dank aan deze leden. Er is uiteindelijk toch een positief saldo, ondanks het feit dat het ledenaantal wat terugloopt. Misschien dat er in de toekomst toch een contributieverhoging inzit.

6. Verslag kascommissie.

Gerhard Oude Nijeweme en Gerrit Jansen hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Zij verzoeken dan ook namens de ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen.

7. Verkiezing kascommissie.

Aangezien Gerrie Wolferink geen lid meer is, dienen er twee nieuwe kascommissieleden gezocht te worden. Henk Smale meldt zich aan als nieuw lid. Herwin Dikkeboer wil wel als reserve aangemerkt worden. De nieuwe commissie wordt dan: Gerrit Jansen, Henk Smale en reserve Herwin Dikkeboer.

8. PAUZE

Om 20.30 uur wordt er een pauze gehouden. Wout Wanrooy heeft voor hapjes gezorgd en Herwin Dikkeboer verzorgt zoals gebruikelijk het schenken van een drankje.

9. Wedstrijdzaken.

Junioren. De wedstrijdcommissie junioren doet een voorstel om de oudere jeugd er ook bij te betrekken. Dit heeft financieel ook consequenties. Het bestuur zal hier ook zijn gedachten over laten gaan om zodoende de jeugdcommissie goed te adviseren.

Senioren. De wedstrijden zijn goed verlopen. Toch heeft Arie Alberts als voorzitter van de wedstrijdcommissie zijn bedenkingen ten aanzien van een aantal wedstrijdvissers. Er mag niet gevist worden met gekleurde maden of een imitatie daarvan. Dit geldt ook voor het vissen met hennep. Arie zal in het nieuwe seizoen hier controle op uitvoeren op straffe van uitschakeling voor de competitie.

Ondanks suggesties voor wedstrijden elders, blijven de wedstrijd zoals gepland. Alle wedstrijden zijn aangevraagd en geaccordeerd.

De wedstrijdcommissie blijft in tact als afgelopen jaar.

Wintercup. De wintercup is goed verlopen. De opzet blijft dan ook hetzelfde. Jan Heuvelman zit als voorzitter hiervan in het bestuur.

10. Bestuursverkiezing.

 Simon Kurpershoek neemt afscheid als penningmeester. Hij heeft zijn 

 verdienste gehad voor de club als penningmeester en als voorzitter van

 de wedstrijdcommissie. Dit gedurende een jarenlange periode. Onder

 applaus werd hij tot erelid benoemd. Ook werd zijn opvolger, Henk

 Grave, zonder tegenkandidaten, benoemd tot nieuwe penningmeester in

 het bestuur van de Hengelsportvereniging Bathmen.

 Ook Ab Hengeveld nam als voorzitter van de wintercupcommissie afscheid

 van het bestuur. Ook hij werd benoemd tot erelid vanwege zijn verdien-

 ste voor de club. Zijn maatje Ab Bronsvoord werd tot lid van verdienste

 benoemd. Alle gedecoreerden ontvingen naast hun “titel” ook een attentie

 namens de club.

11. Rondvraag.

Bertjan Brand had een vraag over de financiële begroting van de post “jeugd”. Simon Kurpershoek kon de jeugdcommissie, na de vergadering, daar een bevredigend antwoord op geven middels de kasgegevens.

De voorzitter sluit af met een attentie voor Gerrie Wolferink. Het

afgelopen jaar heeft zij steeds voor de catering bij de jeugdwedstrijden gezorgd.

Herwin Dikkeboer kreeg een attentie voor het belangeloos verzorgen van een drankje tijdens de ledenvergadering

12.    Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Herman Dikkeboer om

21.30 uur de vergadering.   

 

Tot zover een verkort verslag van deze ledenvergadering door jullie pr-man.