Home
Het Bestuur
Laatste NIEUWS
Fotoalbum Bestuur
Vergaderingen
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2019
Kermiswedstrijd 2018
Fotoalbum Kermis Sen
Wedstrijden Jun 2018
Wintercomp. 2019
Aparte Wedstrijden
Ander nieuws
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


Belangrijkste nieuws:


Maandag 26 februari 2018 was er weer de ALV van de HSV BATHMEN.

De vergadering werd weer gehouden in het gebouw van de duivenvereniging "De Snelle Wieken". De opkomst was zéér goed, meer dan in alle voorgaande jaren.

In de opening een speciaal woord van welkom aan de ere-leden Wout Wanrooy en Jan van Ginkel. Hierna werd een ogenblik stilte in acht genomen om de ons ontvallen leden te gedenken.

De voorzitter deelde mede dat op dit moment de Schipbeek links en rechts van de Schoolderbrug uitgediept wordt. De grond wordt gestort op het weiland van "Kuut" (Smale). Er waren geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de notulen. Ook het jaarverslag werd goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Ook het jaarverslag van de penningmeester werd goedgekeurd. Theo van Ommeren refereerde nog even aan zijn onterechte opmerking over zijn niet aanwezig vermelde bijdrage. Het berustte inderdaad op een miscommunicatie en hij bood zijn verontschuldigingen aan. Deze werden dan ook aanvaard.

De kascommissie heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit Gerhard OudeNijeweme en Gerrit Jansen. Reserve wordt dan Gerrie Wolferink. Hierna volgde een pauze.

Na de pauze werden de wedstrijdzaken aan de orde gesteld.  Bij de junioren heerste wat onvrede naar de betrokkenheid van voorzitter Mark Meijerman. Na discussie besloot Mark zich terug te trekken als voorzitter. Willy Schutte stelde zich beschikbaar om hem op te volgen. Het bestuur ging hiermee akkoord. Bert-Jan Brand stelde zich beschikbaar als lid van de jeugdcommissie. Bij de seniorencompetitie is de eerste wedstrijd in de IJssel nog een vraagteken. Arie Alberts gaf al aan dat deze wedstrijd mogelijk verplaatst gaat worden i.v.m. het te verwachten hoog water. Hij gaf aan de website hierover in de gaten te houden. Henk Koeslag meldde een dubbele datum in het clubblad op 7 oktober. Er is overleg geweest tussen de organisatoren van de koppelwedstrijd en de wintercup. Besloten is om de koppelwedstrijd te laten plaatsvinden op zondag 30 september. Dit staat al elders vermeld op de website.

Tijdens de bestuursverkiezingen werd afscheid genomen van Henk Smale met een attentie en werd Michel Rijsdijk in zijn functie benoemd. Henk Koeslag werd herbenoemd als PR-man.

Tijdens de rondvraag kaartte Herwin Dikkeboer nog het aantal wedstrijden aan op de steigers in de Jachthaven. Gezien het vele aantal wedstrijden was hier niet veel animo voor. Net als voor deelname aan de federatieve clubkampioenschappen. Ook de hengellengte voor de jeugdwedstrijden blijft gehandhaafd. Het verschil tussen de "toppers" en de overige jeugdleden zou dan te groot worden.

Gerrie Wolferink werd ook toegevoegd aan de jeugdcommissie. Haar werd een lidmaatschap aangeboden voor een fictief bedrag van € 1,00. Iedereen was het hier mee eens.

Theo van Ommeren meldde nog dat op 15 april de winnaars van de Winterfair-aktie gaan vissen in de bergingsvijver aan de Traasterdijk. Zij zullen vergezeld gaan van enkele "niet-vissers". Tim Rijsdijk zal hierbij ook aanwezig zijn.

Tot zover een verkort verslag van deze ledenvergadering door jullie pr-man.